Inhalt Bruslisch 2

s‘ foher Gschwätz
Mei Brusl
Waisch noch ?
Vertraute Flecklè
disslè
s‘Geheimnis
s‘Salz èn dè Kneip
Kinna mit Bart
Näglschrauber
Blass
Alt seiner
Freundlich grüßè !
Holzlumbè
Vertraute Tön
s Gebäude
Schnogèbobbl
Kaffeegränzl
Eilich
Naturprodukt
Bitte nèt
Gsichda
der die das
Nix gfunnè
Unschderblich
Geschenk der Liebe
Mein Schdernèholer
Also
Wellelängè
Bleedsinn-DateienLausbuwè
Brav, wenn se
     schlofè

Do ghörè ma nòh
Gott behütet
Fürschdè-Dialekt
Amaliebrunnè
è Prunkschdig
Theater 
Erkenntnis
Èm Holzmarkt
Dünkl
gratis
Gscheide Fehla
11 Sachè
guter Rad
Dè Uffròìma
der widda
driwwa un drunna
Au do
Wennich Gscherr
Die Zeitmaschin
d‘Schbeisekaat
d‘ Oas
è Gwidda
Badè
Mundprobaganda
Maulkorb
Brusla Schproch
è Basis
Hallo Babba
Männ èkèn
Brusla Kinna
Zipflmütz
s‘Hemm
Dè Bollè-Fall
d‘Mòinung halt
Sockèloch
heijejei
von
d‘Kinna vun dè
     Kolwegass

Du
Igelogie
Dè Endèköpfa
Humor un Geischt
s‘Licht brènnt
dòhòm
Èn Vorsatz